Български English Deutch  
   
   
 

Политика за лични данни

ХРИСТОВ-ФМ ООД, ЕИК 817056495, със седалище и управление
гр. Габрово, бул. Столетов, 181, осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
С настоящото имаме за цел да ви осведомим за това как ние, като администратор на данни, обработваме Вашите лични данни в процеса на нашите взаимоотношения при ползването на нашия уебсайт .

В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни (като напр. информация, предоставена от Вас при попълване на различни форми и формуляри на уебсайта ни, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от Вас при регистрацията на уебсайта, при ползване на услуга/функционалност на уебсайта, попълване на формуляр и др. Информацията, която ни предоставяте, може да включва име, адрес, имейл адрес, телефонен номер.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:
- Ваше изрично получено съгласие като клиент;
- на изпълнение на задълженията по договор с Вас;
- законово задължение, което се прилага спрямо нас;
/С цел предоставяне на услуги и ползване на уебсайта, може да
обработваме ваши лични данни, като напр. Идентификационни
данни, данни за контакт и др. Това обработване на данни се
основава на изпълнението на договор, по който вие като потребител
на уебсайта, сте страна или на основание изпълнението на наши
законови задължения./

ХРИСТОВ-ФМ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

Ние спазваме следните принципи при обработка на Вашите данни:
- Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
- Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
- Точност и актуалност на данните;
- Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;
- Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

ХРИСТОВ-ФМ ООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:
- създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;
- обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;
Ние обработваме лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.
ХРИСТОВ-ФМ ООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.
Ние съхраняваме Вашите лични данни, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. След, което полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
Уведомяваме Ви в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от ХРИСТОВ-ФМ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
ХРИСТОВ-ФМ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от ХРИСТОВ-ФМ ООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от ХРИСТОВ-ФМ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:
- личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
- Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
- личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
- личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;
ХРИСТОВ-ФМ ООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо нас;
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.
За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите,. ние можем да предоставим данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на ХРИСТОВ-ФМ ООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.
Ако не искате ХРИСТОВ-ФМ ООД да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие .

Мерки за сигурност и защита

ХРИСТОВ-ФМ ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие. Ние използваме технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:
А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.
Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.
В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.
Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

Предаването на данни по интернет не е напълно защитено. Въпреки че ще направим зависещото от нас, за да защитим Вашите данни, не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, предавани чрез уебсайта. Всяко предаване на данни е на ваш собствен риск. След като получим Вашите данни, ще прилагаме строги процедури и функционалности за сигурност, с оглед предотвратяване на неоторизиран достъп.